Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Menselijke genetische manipulatie


Menselijke genetische manipulatie - Een heet hangijzer!
Menselijke genetische manipulatie is een heet hangijzer in de uitvoerende machten van een groot aantal hedendaagse overheden. De tijd zal ons leren of en hoe lang deze overheden trouw zullen zijn aan een absoluut verbod op het klonen van mensen.


Menselijke genetische manipulatie - Positie van de Verenigde Staten
Het onderwerp van de menselijke genetische manipulatie vond zijn weg naar het Capitool in Washington al in 2001. Het Huis van Afgevaardigden nam toen een ontwerpwet aan die het klonen van mensen zou verbieden, niet alleen voor reproductie, maar ook voor medische onderzoeksdoeleinden. De zogenaamde "Human Cloning Prohibition Act" uit 2001, die door afgevaardigde Weldon (een Republikein uit Florida) werd ingediend en door meer dan honderd afgevaardigden werd gesteund, werd met een stemming van 265 tegen 162 stemmen aangenomen. Deze wet maakt het onwettig om: "1) mensen te klonen of dit te proberen, 2) deel te nemen aan een poging om mensen te klonen, en 3) voor enig doel een product van menselijk klonen te verzenden of te ontvangen". De wet legt ook straffen op tot 10 jaar gevangenisstraf en een minimum boete van een miljoen dollar voor overtredingen van deze wet.

Het Witte Huis kant zich ook tegen "elke poging om een menselijk wezen te klonen; [zij] zijn tegen het gebruik van menselijke somatische celkern/nucleaire transfer-kloontechnieken voor menselijke reproductie of voor de ontwikkeling van therapieën die gebaseerd zijn op cellen of weefsel".


Menselijke genetische manipulatie - Positie van Nederland
Vanwege een groot aantal bezwaren, zie ook de volgende paragraaf, is het klonen van mensen in de meeste landen niet toegestaan. Dit is ook het geval in Nederland. De Nederlandse Embryowet (2002) zegt over dit onderwerp het volgende: "Het is verboden handelingen met geslachtscellen of embryo's te verrichten met het oogmerk van de geboorte van genetisch identieke menselijke individuen" (Artikel 24f).


Menselijke genetische manipulatie - De problemen
Er bestaan veel bezwaren tegen menselijke genetische manipulatie, waaronder de reeds vastgestelde veiligheidsproblemen, het verlies aan identiteit en individualiteit, en de menselijke diversiteit. In het geval van therapeutisch klonen zijn niet alleen deze genoemde bezwaren van toepassing, maar bestaan er bovendien morele en godsdienstige bezwaren tegen het moedwillig doden van menselijke embryo's. Wellicht bestaat de grootste bezorgdheid over de vraag of de mens zelf niet zomaar weer een ander door de mens gemaakt product zou kunnen worden. Zoals het geval is met alle andere door de mens gemaakte voorwerpen "staat de ontwerper boven [zijn ontwerp], niet als een gelijke maar als een superieur, en is hij verheven boven zijn ontwerp vanwege zijn wil en creatieve vaardigheid." Het gekloonde kind zal ontmenselijkt worden (Zie, Leon Kass, "Preventing a Brave New World: Why we should ban human cloning now", oftewel: "Het voorkomen van een 'Brave New World': Waarom we menselijk klonen nu moeten verbieden", New Republic Online, mei 21, 2001.)


Menselijke genetische manipulatie - Een laatste gedachte
Menselijke genetische manipulatie leidt ertoe dat de mens de plaats van God zal innemen als de almachtige schepper en ontwerper van het leven. Een kind zal niet meer als een zegen van God gezien worden, maar als een product dat door een wetenschapper is vervaardigd. De mens zal een schepsel van de mens zijn. Maar het is altijd de bedoeling geweest dat de mens een schepsel van God zou zijn, in Zijn absolute liefde, wijsheid en heerlijkheid.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden