Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Menselijkgenoomproject


Menselijkgenoomproject - Wat is dat?
Het "menselijkgenoomproject", dat bestaat uit het U.S. Department of Energy (het Amerikaanse ministerie voor energiezaken) en NIH Human Genome Programs, is een gecoördineerde inspanning om al het menselijke genetische materiaal in kaart te brengen door de complete volgorde van het DNA in het menselijke genoom te bepalen. Het uiteindelijke doel van het menselijkgenoomproject is om alle van de geschatte 35.000 menselijke genen te ontdekken, in kaart te brengen en ze toegankelijk te maken voor verdere biologische studies. Om de toekomstige interpretatie van de functie van een menselijk gen mogelijk te maken, doet het menselijkgenoomproject ook parallel onderzoek naar de genetische samenstelling van andere organismen.


Menselijkgenoomproject - De DNA volgorde geopenbaard
Na jarenlang onderzoek dat vele miljarden Euro's heeft gekost, werden in 2000 door het menselijkgenoomproject samen met Celera Genomics (een particuliere biotechnologische onderneming) ruwe weergaven van de menselijke genoomvolgorde aangekondigd. Tegen het midden van 2001 hadden wetenschappers van deze ondernemingen de ware aard en complexiteit van de digitale code in het DNA aan de buitenwereld gepresenteerd. We begrijpen nu dat zich in een menselijke DNA-molecule ongeveer 35.000 genen bevinden, die uit ongeveer 3 miljard chemische basen bestaan. Deze basen zijn die in exacte volgordes gerangschikt. Zelfs de DNA-molecule van de eencellige E. coli bacterie bevat genoeg informatie om alle boeken van een grote bibliotheek volledig te vullen. Wij beseffen nu dat de ontdekking van de DNA-structuur, die in basisvorm in 1953 door James Watson en Francis Crick werd gedaan, een van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen aller tijden is geweest.


Menselijkgenoomproject - Wat dit betekent voor de 21e eeuw
Als gevolg van het menselijkgenoomproject en andere genetisch onderzoek, zoals het klonen van het schaap Dolly dat zo aandachtig gevolgd werd door de media, realiseren wij ons nu dat de mogelijkheden van genetische manipulatie diepgaand zijn. Maar deze geweldige technologische ontdekking gaat gepaard met een enorm potentieel voor ernstig misbruik. Wat dit betreft moeten we de "wetenschap" zorgvuldig in de gaten houden en de populaire cultuur er onophoudelijk aan herinneren dat technologie niet het oppermachtige gezag is. Ongeacht hoe het DNA van een mens er uitziet, elk menselijk wezen is een bijzonder individu dat door God is geschapen. Genetische manipulatie lijkt het idee te aanvaarden dat het DNA alles wat wij zijn volledig bevat. De Bijbel leert ons daarentegen dat elk mens een ziel heeft, die niet hetzelfde is als ons genetisch materiaal en daar ook geen onderdeel van is. Wanneer een mens sterft, blijft de ziel voortbestaan. Daarom zijn wij, tegengesteld aan wat de populaire wetenschap ons willen vertellen, meer dan een combinatie van een genetische code en zeventien natuurlijke, organische elementen. De directeur van het menselijkgenoomproject, Francis Collins, is een Christen die het positieve aspect van genetisch onderzoek belicht: "We hebben een eerste kijk gekregen op onze gebruikershandleiding, die voorheen alleen aan God bekend was." Hoewel dit een opwindende uitspraak is, mogen we nooit uit het oog verliezen dat wij niet God zijn en onszelf niet in een positie mogen plaatsen waarin wij God willen spelen, ongeacht hoe "slim" we als samenleving zijn geworden. Omdat wij in een postmoderne samenleving leven die meer wordt beïnvloed door humanisme, materialisme en moreel relativisme dan de Joods-christelijke waarden, moeten we een waakzaam oog houden op het potentieel gebruik en misbruik van menselijke genetische manipulatie.


Menselijkgenoomproject - Een monsterlijke laatste gedachte
Het menselijkgenoomproject is een fenomenale onderneming. Helaas herinnert het project ons eraan dat enkele van de vreselijkste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis plaatsvonden op momenten waarop technologische expertise werd verenigd met een geestelijke leegte. Mary Shelley, de auteur van "Frankenstein", legt dat in de inleiding van haar beroemde boek perfect uit: "Angstaanjagend moet het zijn; want extreem angstaanjagend zouden de gevolgen zijn van een menselijke inspanning die spot met het ontzaglijke mechanisme van de Schepper van de wereld".


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden