Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Ethiek van het klonen


Ethiek van het klonen - Een culturele zaak
De ethiek van het klonen heeft zich in onze 21e-eeuwse cultuur steeds meer naar de voorgrond gewerkt. Hoewel de medische, wetenschappelijke en politieke sectoren hun mening over dit onderwerp duidelijk hebben laten horen, is het altijd een goed idee om te kijken wat de Bijbel over dergelijke zaken te zeggen heeft. Ook al is het onderwerp modern, net als het klonen zelf, en ook al wordt het niet uitdrukkelijk in de Bijbel besproken, toch kunnen we Bijbelse principes bekijken en toepassen op dit onderwerp. Hoe wil God dat wij er mee omgaan?


Ethiek van het klonen - De Bijbelse principes
Met betrekking tot de ethiek van het klonen stelt de Bijbel duidelijk dat God de Auteur van al het leven is. Een bepaald vers is in het bijzonder van toepassing op dit onderwerp. In Psalm 100:3 staat: "Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe."

Veel andere passages vertellen ons hoe God ons geschapen heeft. Hier volgen er enkele:

In Psalm 139:13-16 zegt de psalmist: "U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één."

In Jesaja 44:2, 21 en 24 zegt de profeet Jesaja: "Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd... Ik heb je gevormd... Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd."

Psalm 119:73 zegt: "Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd."


Ethiek van het klonen - De Bijbelse waarden
Zoals je in deze verzen kunt zien, verkondigt de Bijbel twee primaire waarheden die gerelateerd zijn aan de ethiek van het klonen: (i) het leven begint vroeg in de baarmoeder en (ii) God vormt het leven. Omdat wij Gods schepping zijn en naar Zijn gelijkenis zijn geschapen (volgens Genesis 1:26), is het leven waardevol. Een groot gedeelte van de wetenschappelijke wereld wil slechts "reserveonderdelen" maken, om zo nieuwe stamcellen, organen, enzovoorts te kunnen gebruiken. Dit is duidelijk in strijd met de bijbel omdat het leven van de kloon een lagere waarde wordt toegekend dan het leven van de "niet-kloon".


Ethiek van het klonen - De Bijbelse conclusie
Onlangs kwam de ethiek van het klonen in het nieuws, toen voorgesteld werd dat stellen hun eigen DNA zouden kunnen klonen om een kind te verwekken. Men zou kunnen beargumenteren dat dit slechts een andere wetenschappelijke methode is om een zwangerschap tot stand te brengen, vergelijkbaar met "in vitro" bevruchting of kunstmatige inseminatie. Maar we kunnen dan de vraag stellen waarom het noodzakelijk is om een kind te verwekken wiens DNA een kopie is van je eigen DNA? Houden we zoveel van onszelf dat wij onszelf exact willen reproduceren? Als dat het geval is, dan kunnen we beargumenteren dat klonen in dezelfde categorie valt als onszelf tot goden uitroepen. Het is dan feitelijk een vorm van zelfaanbidding. Het eerste gebod stelt dat wij geen andere goden mogen aanbidden. Dat slaat ook op onszelf.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden