Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De Grote Piramide van Cheops


De Grote Piramide van Cheops - De oorsprong
De Grote Piramide van Cheops is een indrukwekkend bouwwerk! De Grote Piramide wordt beschouwd als een van de klassieke wereldwonderen en vervult de mens nog steeds met ontzag en verwondering! Vanwege haar enorme afmetingen, de inwendige ruimten en de perfecte afmetingen hebben veel geleerden al opmerkelijke theorieën ontwikkeld over de herkomst en het doel van de piramide.

De populairste theorie is dat de Grote Piramide een enorme graftombe was voor een Egyptische farao uit de oudheid. De meeste piramiden in Egypte werden feitelijk met dat doel gebouwd. Maar er bestaat tegenwoordig voldoende bewijs dat aangeeft dat de Grote Piramide een uniek bouwwerk was dat niet bedoeld was om als traditionele graftombe te dienen.


De Grote Piramide van Cheops - De afmetingen
De afmetingen van de Grote Piramide van Cheops getuigen van ongelooflijke mathematische inzichten! De architect bezat een kennis die zijn tijd ver vooruitging! We weten nu dat de Grote Piramide de oplossing biedt voor een van de moeilijkste wiskundige uitdagingen uit de geschiedenis van de mens - de kwadratuur van de cirkel. Als de straal van een cirkel gelijk is aan de hoogte van de piramide, dan is de omtrek van die cirkel gelijk aan de omtrek van het grondvlak van de piramide. Wanneer de afstand rond het grondvlak van de Grote Piramide gedeeld wordt door twee maal de hoogte van de Grote Piramide, dan is dit bijna exact gelijk aan het getal "pi". De mens is pas recentelijk in staat gebleken om pi met een dergelijke mate van nauwkeurigheid te berekenen.

De lengte van elke zijde van het grondvlak van de Grote Piramide is 365.2422 Koninklijke Egyptische ellen (“piramide-ellen”). Het is verbazingwekkend dat ons astronomische jaar 365.2422454 zonnedagen beslaat. De omtrek van het grondvlak van de Grote Piramide bedraagt 36524.22 “piramide-duimen”, en dat is de duur van 100 jaar in dagen. In de wiskunde bestonden berekeningen met een dergelijke nauwkeurigheid niet eens voor de 20e eeuw. Er is nog een groot aantal andere fenomenen en mathematische mysteries vastgesteld of voorgesteld die verband houden met de afmetingen van de Grote Piramiden. Het mag duidelijk zijn dat dit een heel bijzonder bouwwerk uit de oudheid is!


De Grote Piramide van Cheops - Een doel voor God?
Is het mogelijk dat God de perfecte aanwijzingen heeft gegeven voor de bouw van de Grote Piramide van Cheops, net zoals Mozes aanwijzingen ontving voor de bouw van de tabernakel? De Bijbelse teksten laten zien dat Noach perfecte afmetingen ontving voor de ark en dat David de ideale verhoudingen ontving voor de Joodse tempel. Is het mogelijk dat de Grote Piramide een soort getuigenis is voor God, net als zo veel andere symbolen in de oude geschriften?

In de 8e eeuw voor Christus sprak de profeet Jesaja over de "eindtijd" toen hij het volgende verkondigde:

    “Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen...” (Jesaja 19:19).
Er worden in de Bijbel twee verschillende "Egypten" vermeld: Opper-Egypte en Neder-Egypte. Wanneer de tekst betrekking heeft op het ene verenigde Egypte, dan wordt het Hebreeuwse woord "Mazor" gebruikt. Maar wanneer de tekst over Opper- en Neder-Egypte gaat, zoals in Jesaja's tekst, dan wordt het woord "Mizraim" gebruikt: "twee Egypten".

Geografische studies hebben met behulp van hydrografie en satellietafbeeldingen bevestigd dat de Grote Piramide zich precies in het midden van Egypte bevindt, op de grens tussen de twee oude delen van Egypte. Het woord "Gizeh", de locatie van de Grote Piramide, is Arabisch voor "grens". De Grote Piramide blijkt niet alleen een "steen" te zijn "aan de grens" tussen de twee Egypten, maar blijkt ook "midden in de twee Egypten" te staan (het Hebreeuwse woord is "betoch", wat "tussen" of "binnen in" betekent).

De profetie van Jesaja gaat als volgt verder:
    “...die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden” (Jesaja 19:20).


De Grote Piramide van Cheops - De hoeksteen
Door de Schriftteksten heen zien we hoe Christus Jezus wordt vergeleken met de hoeksteen van een bouwwerk. De hoeksteen bevindt zich gewoonlijk in de fundering van een gebouw, maar in het geval van een piramide bevindt de hoeksteen zich op de top; het is de "afdeksteen".

Jesaja 28:16 gebruikt dit woord voor "afdeksteen" ("een kostbare hoeksteen") voor Christus. Zacharia 4:7 vertelt ons dat God in de toekomst een steen op de top van zijn voltooide bouwwerk zal plaatsen: "onder luid gejuich zal hij de gevelsteen ['afdeksteen'] aandragen".

David legt een verband tussen de Heer en een toekomstige hoeksteen:

    “De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.”(Psalm 118:22-23).
Het is opmerkelijk dat Jezus Christus deze profetie op Zichzelf toepaste en daarmee liet zien dat hij de "afgekeurde steen" was. Israël, aangevoerd door de Farizeeën en de godsdienstige leraren, wees Hem af als de Messias. Daarom gebruikte Jezus deze psalm van David om deze afkeuring voor de menigte te verduidelijken (Matteüs 21:42-44). Later gebruikte ook Petrus, in een van zijn grote preken tot het Joodse volk, deze profetie toen hij sprak over de waarheid van Jezus Christus:
    “Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt”(Handelingen 4:11-12).
Het is nog interessanter dat de Grote Piramide van Cheops tegenwoordig geen afdeksteen heeft. Sterker nog, er bestaat geen enkele vermelding in de geschiedenis dat iemand ooit een dergelijke hoeksteen op de Grote Piramide heeft gezien. Dat is toch zeker iets om over na te denken nu we "die dag" naderen...


Leer meer!

Met dank aan Randall Niles.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden