Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Raciale vooroordelen


Raciale vooroordelen - Wat zijn dat?
Raciale vooroordelen zijn een afgrijselijke morele en sociale ziekte die mensen en bevolkingen over de hele wereld beïnvloedt. Deze "ziekte" wordt vastgesteld door de verscheidene symptomen en manifestaties in kaart te brengen, zoals angst, intolerantie, afzondering, segregatie, discriminatie en haat. Hoewel al deze symptomen van raciale vooroordelen zich duidelijk kunnen manifesteren, is onwetendheid de enige echte onderliggende oorzaak van raciale vooroordelen. Historisch gezien wordt een mensenras gedefinieerd als een bepaalde bevolkingsgroep met duidelijk herkenbare biologische eigenschappen.

Ook al horen alle mensen tot dezelfde soort, "Homo Sapiens", toch worden rassen vaak van elkaar onderscheiden door karakteristieken als haarkleur en -textuur, huidskleur, oogkleur en -vorm, gezichtsorganen, en de afmetingen van armen, benen en andere lichaamsdelen. Hoewel wetenschappers de conclusie hebben getrokken dat deze verschillen tussen mensengroepen slechts oppervlakkig zijn en dat alle leden van Homo Sapiens meer eigenschappen met elkaar gemeen hebben dan er verschillen bestaan, blijven mensen elkaar beoordelen op basis van kenmerken die aan de buitenkant van het lichaam worden waargenomen.

Mensen zijn inderdaad verschillend qua uiterlijk. Het probleem treedt pas op wanneer de symptomen van de ziekte duidelijk worden: intolerantie, afzondering en haat. Aan de positieve kant van het verhaal kunnen de verschillen tussen de bevolkingen op deze aarde omarmd worden en kunnen we de uniciteit van alle individuen in de wereld waarderen, of dat nu aan de andere kant van de wereld is of aan de andere kant van de straat. Raciale vooroordelen verdraaien deze uniciteit van de "rassen" en verdelen deze individuen nog verder in groepen, een proces waarin sommige groepen als superieur, andere als minderwaardig worden beschouwd.


Raciale vooroordelen - Hebben wij die allemaal?
Raciale vooroordelen beïnvloeden alle mensen, omdat alle mensen in zekere mate op basis van oppervlakkige eigenschappen "bevooroordeeld" zijn. We moeten dus eerlijk concluderen dat alle mensen tot op zekere hoogte hieronder te lijden hebben. Wanneer wij een ander mens niet erg goed kennen, dan zullen we hem of haar bewust of onbewust beoordelen op wat wij zien. Nogmaals, dit is te wijten aan onze onwetendheid over het werkelijke karakter en de werkelijke persoonlijkheid van die ander. We vormen meningen die vaak langs stereotype lijnen lopen: "alle mensen van dat ras zijn..." We kunnen de puntjes in deze zin invullen met de verwachting dat bepaalde rassen intellectueel superieur zijn, dat anderen vaak gierig zijn, dat anderen meer artistiek of atletisch talent hebben, dat weer anderen de neiging hebben om oneerlijk te zijn, enzovoorts, enzovoorts... Dit soort ideeën worden gevormd door de maatschappij, de media en onze opvoeding.

Deze ideeën kunnen ons direct of indirect zijn aangeleerd. Mogelijk zijn onze ouders een voorbeeld voor ons geweest. Wat de bron ook is, zelfs de nuchterste mensen in een samenleving zullen ontdekken dat zij andere mensen tot op zekere hoogte beoordelen op basis van de uiterlijke aspecten van hun ras.


Raciale vooroordelen - Wat zijn de implicaties voor onze samenleving?
Raciale vooroordelen hebben onze hedendaagse maatschappijen vorm gegeven. Ssterker nog, vooroordelen hebben maatschappijen al sinds het begin der tijden vorm gegeven. Toen de kinderen van Abraham, Isaak en Jakob in het land Gosen leefden, werden mensen al onderdrukt omdat zij anders waren. Los van de geestelijke betekenis van het verblijf van de Israëlieten in Egypte, is het duidelijk dat de Egyptenaren de Israëlieten vreesden. Telkens wanneer er verschillen bestaan, blijken er ook angst, intolerantie en onrechtvaardigheid te bestaan.

Van Hitler en de Nazi's tot de Zuid-Amerikaanse slavenhouders, vooroordelen van een bepaald ras ten opzichte van een ander ras hebben altijd al geleid tot wreedheden. Om deze ziekte van raciale vooroordelen te bestrijden, hebben moderne samenlevingen wetten ingevoerd om te garanderen dat mensen elkaar met respect en waardigheid behandelen en elkaar zo het onvervreemdbare recht verlenen om geluk en vrijheid na te streven. Hoewel de handelingen van mensen wel in wetgeving kunnen worden vastgelegd, kunnen de harten en angsten van mensen niet wettelijk worden bepaald. Dit betekent dat de samenleving door de wet niet werkelijk bevrijd wordt van de ziekte. Er bestaat daarom een voortgaande inspanning, door middel van forums, samenwerkingsverbanden en andere initiatieven om eenheid, begrip en tolerantie tot stand te brengen.

Het beste antwoord kan wellicht in de Bijbel worden gevonden: "[Jezus] antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’" (Matteüs 22:37-40)

Handelingen 17:26 zegt: "Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt..."


Leer meer over liefde voor anderen!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden