Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Bestaat de hel echt?


Bestaat de hel echt? - De hoofdzaken
Mensen over de hele wereld stellen de vraag: "Bestaat de hel echt?" Kan er werkelijk een stoffelijke plaats bestaan zoals in de Bijbel wordt beschreven, waar mensen tot in de eeuwigheid gefolterd en gestraft worden? Slechts 31% van alle volwassenen ziet de hel als een werkelijke locatie, dat wil zeggen "een plaats waar mensen naar toe gestuurd kunnen worden en lichamelijk gepijnigd worden."1 Dit artikel beantwoordt enkele veel gestelde vragen over de hel en het bestaan ervan. Omdat de leer van de hel afkomstig is uit de Bijbel, zullen we de Bijbelse teksten hier bespreken.


Bestaat de hel echt? - Waarom werd de hel geschapen?
De vraag waarom de hel bestaat, heeft mensen in alle tijdperken al verwonderd. Ontelbare mensen hebben de volgende vraag gesteld: "Als God zo goed is, waarom zou Hij dan een plaats als de hel scheppen?" Maar dit is hetzelfde als: "Als onze overheid zo goed is, waarom zou zij dan gevangenissen bouwen?" Het antwoord lijkt eenvoudig genoeg - plaatsen als de hel en gevangenissen bestaan omdat sommige mensen er voor kiezen om de verkeerde dingen te doen en daarom gestraft moeten worden. Het is betrekkelijk eenvoudig om in te zien hoe deze redenering op het bestaan van gevangenissen kan worden toegepast, maar hoe heeft dit werkelijk ook betrekking op de hel?

In het Bijbelse verslag over de schepping, dat in het boek Genesis kan worden gevonden, wordt geen gewag gemaakt van een plaats die de hel wordt genoemd. Alles wat God in deze periode schiep was goed. Maar de Bijbel vertelt ons in Matteüs 25:41 dat de hel later werd voorbereid voor "de duivel en zijn engelen" (zie ook Jesaja 14:12). God wilde geen hel voor de mens scheppen; het was nooit de bedoeling dat er ook maar een enkele man of vrouw naar de hel zou gaan. In 2 Petrus 3:9 leren we dat God wil dat "iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat".

Wat is de hel? De hel is een werkelijk bestaande plaats. We weten dit uit diverse verzen in de Bijbel, waarvan een aantal door Jezus Zelf werd uitgesproken. En we weten dat de boosaardigen en goddelozen er na hun dood naartoe zullen gaan. We zijn nu dus weer terug bij het punt waarop we weten dat God goed is en dat het leven in de hel vreselijk is. We zijn dus ook weer terug bij de vraag: waarom zou God een dergelijke plaats dan scheppen? Ook al was de hel oorspronkelijk geschapen voor Satan en zijn gevallen engelen, toch zullen er ook mannen en vrouwen in de hel te vinden zijn.


Bestaat de hel echt? - Waarom gaan mensen er naartoe?
Bestaat de hel echt? De hel is een plaats die tot in de eeuwigheid van God is afgezonderd. Mensen zullen er na hun dood naartoe gaan, omdat zij er tijdens hun levens op aarde voor gekozen hebben om zichzelf van God af te zonderen. God heeft ons met een vrije wil geschapen zodat wij onze eigen keuzes kunnen maken. Een leven zonder God is een van die keuzes die wij vrijelijk kunnen maken. Onze vrije wil is een prachtig geschenk van God, omdat Hij ons niet dwingt om van Hem te houden of om Hem te volgen. Zonder onze vrije wil zouden we niets anders zijn dan marionetten of robots, wat God niet zou behagen en onze levens ongetwijfeld niet beter zou maken.

Hoewel God graag wil dat elk mens ervoor kiest om van Hem te houden, kiezen sommige mensen er voor om dit niet te doen. Deze mensen zullen in hun zonden sterven en voor altijd van God afgezonderd worden in de hel. Veel mensen denken dat dit niet eerlijk is en dat een liefdevolle God nooit een dergelijk systeem zou opzetten. Maar juist Gods liefde voor ons en Zijn perfecte rechtvaardigheid vertellen ons waarom de hel bestaat en waarom mannen en vrouwen er voor kiezen om daar naartoe te gaan. God houdt zo veel van ons dat Hij onze keuzevrijheid respecteert. Als wij ervoor kiezen om niet van Hem te houden, waarom zou Hij ons er dan toe dwingen om eeuwig met Hem in de hemel te leven? Zou een eeuwigheid met iemand waarvan wij niet houden niet ook een hel zijn? God wil de mensen die niet van Hem houden behoeden voor een eeuwig leven met Hem onder Zijn heerschappij.


Bestaat de hel echt? - Is het een straf voor slechte mensen?
De vraag "Bestaat de hel echt?" wordt door een groot aantal mensen met "nee" beantwoord. Deze mensen geloven liever dat wij na onze dood niet naar een hemel of een hel gaan, maar gewoon ophouden te bestaan. Maar zou een God die ons na onze dood naar een "niet-bestaan" stuurt niet net zo "wreed" zijn als een God die ons toestaat om ons noodlot zelf te kiezen, zelfs al zou dit de hel kunnen zijn? Zelfs atheïst Friedrich Nietzsche zei dat hij liever voor een eeuwig lijden zou kiezen dan voor een niet-bestaan.

Gods perfecte rechtvaardigheid vereist ook dat er een hel is om de boosaardige mensen te straffen die niet tot inkeer zijn gekomen. Zoals Walter Martin in zijn boek "The Kingdom of the Cults" (oftewel: "Het koninkrijk der sekten") zei over het bestaan van de hel en de eeuwige straf: "Ze maken veel heisa over het feit dat God Liefde is, maar ze vergeten dat Hij - omdat Hij Liefde is - ook Rechtvaardigheid is en een oneindige wraak moet eisen op alle mensen die het dierbare bloed van Christus met voeten treden, het Lam dat werd omgebracht voor alle verloren zondaars sinds het begin van de wereld."

Wat voor een liefdevolle God zou Hij zijn als boosdoeners nooit zouden worden gestraft? Waarom zou Hij Zijn Zoon gestuurd hebben om voor onze zonden te sterven, als wij die verlossing zouden kunnen afwijzen en uiteindelijk nooit de boete voor onze overtredingen zouden betalen? Welke drijfveer zouden wij hebben om te doen wat juist is en om God lief te hebben, als we we Zijn Zoon zouden kunnen afwijzen en ervoor konden kiezen om ons hele leven lang ongestraft kwaad te doen? We zouden een dergelijk gebrek aan rechtvaardigheid nooit in de straten van onze steden en dorpen tolereren, dus waarom zouden we van God verwachten dat Hij zoiets in het universum als geheel zou doen?


Read Bestaat de hel echt? Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden