Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De bewegingswetten van Isaac Newton

QUESTION: De bewegingswetten van Isaac Newton – Had hij ongelijk?

ANSWER:

In de afgelopen jaren is het idee in zwang geraakt dat de bewegingswetten van Isaac Newton een fout bevatten (de aanname dat massa een constante is) en dat deze fout gecorrigeerd werd door Einsteins speciale relativiteitstheorie. Zoals Peter Beckmann uitlegt in zijn boek "A History of Pi" heeft dit probleem nooit bestaan.

In zijn "Principia" schrijft Isaac Newton:
    "Lex I. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare."

    "Lex II. Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimatur."

    "Lex III. Actioni contrariam semper & aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales & in partes contrarias dirigi."


De bewegingswetten van Isaac Newton – De oorspronkelijke formule was correct
Dat zijn Isaac Newtons drie beroemde bewegingswetten. Vertaald staat er in de tweede wet het volgende: "De verandering van de beweging is recht evenredig met de resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht werkt." Of met andere woorden: de versnelling van een voorwerp is evenredig met de grootte van de netto kracht op het voorwerp en omgekeerd evenredig met de massa van het voorwerp.

Of, in de symbolische notatie van Newtons calculus: F = d(mv)/dt. Newton wist niet of massa constant was of niet, maar als wetenschapper was hij te zorgvuldig om dat zonder meer aan te nemen. Daarom plaatste hij de massa buiten de differentiaal. In de volgende twee eeuwen namen natuurkundigen gemakshalve aan dat massa constant is. Ze begonnen Newtons formule daarom te schrijven als F = ma of F = m dv/dt. En deze vereenvoudiging is incorrect gebleken, niet Isaac Newtons oorspronkelijke bewegingswet.

Voetnoten:
Uit de inleiding van: "Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John" door Sir Isaac Newton (Londen, 1733). Herdrukt door The Oregon Institute of Science and Medicine, Cave Junction, Oregon (Copyright september 1991). Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Inleiding geschreven door Arthur B. Robinson, Cave Junction, Oregon (juli 1991) - Met toestemming gebruikt: James Fletcher Baxter, Lewisville, Texas.

Isaac Newton en profetie - Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden