Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Oorlogen en geruchten van oorlogen


Oorlogen en geruchten van oorlogen - De bron
“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen…” Deze woorden waren een onderdeel van Jezus' antwoord toen Zijn discipelen Hem vragen stelden over “het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld.” Deze passage in Matteüs 24:4-7 vindt plaats op de Olijfberg, waar Jezus Zijn toegewijde volgelingen waarschuwde voor specifieke zaken die zouden gaan gebeuren. Jezus liet hen zien dat er een aantal tekenen op hun plaats zullen vallen en zo het begin markeren van wat Hij “het begin van de weeën” noemde (Matteüs 24:8). Jezus’ beschrijving van de achteruitgaande toestand van de wereld vlak voor Zijn wederkomst is al voer geweest voor tientallen boeken, films over samenzweringen en science fiction verhalen. Miljoenen mensen over de hele wereld vragen zich af of de toegenomen chaos en de natuurrampen die de wereld tegenwoordig teisteren de tekenen zijn die Jezus voorspelde.

Een zwak begrip en excentrieke interpretaties in boeken en films hebben bijgedragen aan de bagatellisering, bespotting en verwaarlozing van Jezus' waarschuwende woorden.


Oorlogen en geruchten van oorlogen - Wat is er zo nieuw aan oorlog?
Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn er altijd al geweest. Waarom zouden wij ons dan zo druk maken over de tegenwoordige gebeurtenissen? Terwijl ik dit artikel schrijf, beschrijven de krantenkoppen in de diverse media tientallen landen en wereldgodsdiensten waarin tegenwoordig conflicten, oorlogen en aanvalsdreigingen bestaan. Onder deze landen bevinden zich Libië, Jemen, Israël en de Gaza strook, Nigeria, Mexico, Afghanistan, Soedan, Somalië, Dagestan, Irak, de Filipijnen en Egypte.

We kunnen de geruchten van oorlogen ook niet negeren die voortkomen uit de nucleaire dreigementen van Iran en Noord-Korea. Daarnaast kunnen we enkele andere escalerende en gewelddadige opstanden niet negeren, zoals de “Arabische Lente” of de “Occupy” protesten in 2011 in vooral Griekenland, Engeland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Het is waar dat oorlogen en geruchten van oorlogen niets nieuws onder de zon zijn, maar de intensiteit en de frequentie van dergelijke incidenten die gelijktijdig over de hele wereld plaatsvinden bevinden zich op een hachelijk hoogtepunt. Wanneer deze gebeurtenissen zij aan zij worden geplaatst met andere zogenaamde tekenen “van de voleinding van de wereld”, dan is het de moeite waard om hier eens goed aandacht aan te schenken. We kunnen zelfs zien hoe de Bijbelse profetieën zich dagelijks in de belangrijkste nieuwsberichten ontvouwen.

Toen Jezus deze tekenen beschreef als het begin van de weeën, vergeleek Hij de toenemende intensiteit met een letterlijke lichamelijke geboorte van een kind. Hoe dichter het moment van de bevalling nadert, hoe vaker de pijn optreedt en hoe intenser de pijn is. In diezelfde zin zal de aarde dergelijke “weeën” ervaren wanneer de komst van Christus nadert. Er zal een sterke toename plaatsvinden van oorlogen, valse profeten, hongersnoden, aardbevingen en epidemieën.1

Naast de duidelijke toename van oorlogen en geruchten van oorlogen, kunnen we de rest van deze dingen ook al zien escaleren over de hele wereld.

  • Veel landen worden in de greep gehouden door honger en nijpende voedseltekorten
  • We zien een opmerkelijk hoog aantal valse profeten en datums die gesteld worden (bijv. voor het einde van de wereld)
  • Een alarmerende toename van valse leraren die de kerk wegleiden van God en Zijn Woord
  • Aardbevingen met hieruit voortkomende tsunami's en andere catastrofale natuurrampen zijn enorm in aantal toegenomen; eeuwenoude records worden verbroken


Oorlogen en geruchten van oorlogen - De laatste oorlog
Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn volgens de Schrift een voorbode van die ene laatste oorlog. Er zal een laatste, afgrijselijke oorlog plaatsvinden wanneer hele volken en koninkrijken ten strijde zullen trekken tegen God. Deze strijd zal plaatsvinden op een locatie genaamd Armageddon.2 Dit zal de laatste strijd zijn tussen God en de satan, tussen goed en kwaad.

Jezus zegt dat de tekenen die in Matteüs 24:3-8 worden genoemd ons niet moeten verschrikken. Dit zijn tekenen die aangeven dat het einde nadert, maar ons nog niet heeft bereikt. Bovendien vertelt dit hoofdstuk ons over ernstige vervolgingen en wetteloosheid, gevolgd door de “gruwel van de verwoesting”. Deze gebeurtenissen zullen voorafgaan aan Armageddon en de wederkomst van de Messias.

Ongeacht de oorlogen en geruchten van oorlogen moeten wij er vandaag klaar voor zijn om een antwoord te bieden aan ieder die ons rekenschap vraagt van de hoop die wij hebben in onze relatie met Christus Jezus. Het leidt geen twijfel dat de tekenen die Hij in deze verzen geeft voor veel mensen angstaanjagend zullen zijn. Maar wij hebben de wetenschap dat God soeverein heerst, dat Hij almachtig is en dat Hij alwetend is: deze wetenschap biedt ons onze enige troost en hoop. In de donkerste dagen die de wereld ooit zal kennen, kun jij de vrede en de zekerheid hebben dat God de touwtjes stevig in handen heeft en dat jij, als jij Hem trouw bent, niet alleen Zijn bescherming hebt, maar ook de belofte dat jij Zijn koninkrijk mag binnentreden.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:20-22).


Leer meer!

Voetnoten:
1 Matteüs 24; Openbaring 6
2 Openbaring 16:14, 16



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden