Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Occupy Wall Street


Occupy Wall Street – Het kwaad van het kapitalisme
De “Occupy Wall Street” beweging begon in de stad New York in september 2011. In de weken daarna verspreidde de boodschap van Occupy Wall Street zich naar enkele andere steden, en denderde vervolgens symbolische handelscentra binnen waar het “kapitalistische kwaad” de voortgang van vrede, gelijkheid en gerechtigheid blokkeerde.


Occupy Wall Street – Het belang van vrijheid van godsdienst en meningsuiting
De demonstraties van Occupy Wall Street herinneren ons er aan hoe belangrijk het werkelijk is dat overheden hun burgers op veel terreinen vrij laten. In de Nederlandse grondwet (artikel 7) is het onderstaande vastgelegd:

  “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet... Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending... Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
Wanneer iedereen ruimschoots toegang heeft tot alle ideeën die te koop zijn in de wereld, krijgen we open en eerlijk toegang tot een verscheidenheid aan zienswijzen. Wanneer gedreven mensen de gelegenheid hebben om “hun zaak te bepleiten”, winnen we daar allemaal bij.

Zoals we uit de geschiedenis weten, hebben goede ideeën goede gevolgen, en slechte ideeën slechte gevolgen. Zonder vrije toegang tot alle ideeën die er zijn, krijgen we niet de gezamenlijke gelegenheid om de argumenten tegen elkaar af te wegen en logica van gekkenwerk te onderscheiden. We worden er samen beter van wanneer we moeten “concurreren” in een systeem van vrije informatieverstrekking.


Occupy Wall Street – Ideologie en een lijst met eisen
Hoewel Occupy Wall Street demonstranten uit allerlei richtingen deze linkse ideologie steunen, lijkt het er op dat boosheid ten aanzien van de “hebzuchtige kapitalisten” en het gevoel dat men van rechten beroofd wordt, de bindende factoren zijn. Daarbuiten is het moeilijk om een algemeen ideologisch standpunt te ontdekken bij de degenen die Wall Street bezet hielden.

Onderstaand uit een “lijst met eisen” die op de Occupy Wall Street website stond op 3 oktober 2011:1

  Eis één: Herstel van een leefbaar salarisniveau. Aan deze eis kan alleen tegemoet gekomen worden door een einde te maken aan “vrije handel”. Dat zou inhouden dat er opnieuw handelstarieven ingevoerd zouden moeten worden voor alle geïmporteerde goederen die op de markt komen, om zo betere kansen te bieden aan kleine boeren en thuisindustrie. De meeste landen die de markt overspoelen met goedkope producten kennen aanzienlijke lagere lonen en minder milieuregels. Een ander beleid dat ingevoerd moet worden is dat het minimumloon verhoogd moet worden.

  Eis twee: Invoering van een door de staat gereguleerde gezondheidszorg. Om dit te realiseren moeten alle particuliere verzekeringsmaatschappijen verbannen worden van de gezondheidszorgmarkt, omdat hun enige effect op de gezondheid van de patiënten is dat ze geld weghouden bij doktoren, verzorgend personeel en ziekenhuizen waardoor die hun werk niet kunnen doen en dat dit geld in plaats daarvan terechtkomt in de zakken van investeerders.

  Eis drie: Een gegarandeerd leefbaar salarisniveau, ongeacht in welke beroepsgroep iemand zich bevindt.

  Eis vier: Gratis hoger onderwijs.

  Eis vijf: Het opstarten van een versneld proces om het gebruik van fossiele brandstoffen te beëindigen, en tegelijkertijd de alternatieve energie-economie dusdanig stimuleren dat aan de energievraag kan worden voldaan.

  Eis zes: De onmiddellijke besteding van één biljoen dollar aan infrastructuur (water, riolering, spoorverbindingen, wegen en bruggen, alsmede het elektriciteitsnet).

  Eis zeven: Eén biljoen dollar voor de aanplant van ecologische bossen, het herstel van waterrijke gebieden en de natuurlijke stroming van rivieren, en de ontmanteling van alle kernreactoren.

  Eis acht: Wettelijk vastgelegde gelijke rechten voor alle rassen en geslachten.

  Eis negen: Open grenzen. Iedereen kan overal naar toe om te werken en te wonen.

  Eis tien: Verkiezingen moeten volgens internationale normen georganiseerd worden. Papieren stembriefjes moeten per district geteld en herteld worden in het bijzijn van onafhankelijke en partijwaarnemers.

  Eis elf: Onmiddellijke algemene kwijtschelding van schulden voor iedereen. Kwijtschelding van staatsschulden, zakelijke leningen, hypotheken, hypothecaire leningen, creditcardschulden, studentenleningen en persoonlijke leningen. Alle schulden moeten uit “de boeken”geschrapt worden. Ook leningen van de Wereldbank aan alle landen, schulden tussen banken onderling en alle obligatie- en overige financiële verplichtingen in de aandelenmarkt ter waarde van 65 biljoen dollar moeten uit de boeken geschrapt worden. En dat gaat niet alleen over schuld die in gebreke is, maar gewoon, alle schuld, overal, waar dan ook ter wereld.

  Eis twaalf: Alle instanties die kredietwaardigheid rapporteren worden illegaal verklaard.

  Eis dertien: Alle werknemers moeten te allen tijde kunnen deelnemen wanneer een vakbond een actie organiseert of wanneer een vakbond hen vertegenwoordigt bij collectieve onderhandelingen of om een vakbond te vormen.

  Deze eisen zullen zoveel banen opleveren dat het onmogelijk zal worden om die allemaal invulling te geven zonder dat de grenzen opengesteld worden.


Occupy Wall Street – Vrijheid van meningsuiting verschaft duidelijkheid voor iedereen
Dank God voor de Occupy Wall Street “demonstranten” en de censuurwetten in onze grondwet. Het is belangrijk dat iedereen zich vrij kan uiten. Dank God dat deze mensen een publiek spreekgestoelte hebben om vreedzaam hun mallotige ideeën te presenteren en verdedigen. Hardwerkende, vrijheidslievende mensen zullen er beter van worden.


Leer meer!

Voetnoten:
1 http://occupywallst.org. Deze lijst werd aanvankelijk opgesteld door de Amerikaanse demonstranten, maar is vergelijkbaar in landen waar dit protest werd gevolgd.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden