Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Bidden op school

(Read Bidden op school, Part 1 First)

Uittreksels uit: "Guidance on Constitutionally Protected Prayer in Public Elementary & Secondary Schools" (oftewel: "Advies over grondwettelijk beschermde gebeden in openbare basis- en middelbare scholen")
(copyright, Jay Sekulow, www.ACLJ.org, 7 Februari, 2003)


Bidden op school - Gebed tijdens lesuren
In de Verenigde Staten hebben scholieren al lang de mogelijkheid om godsdienstlessen buiten het schoolterrein te volgen, vooropgesteld dat de scholen deelname aan dergelijke lessen niet aanmoedigen of ontmoedigen en scholieren niet straffen voor het al dan niet bijwonen van dergelijke lessen. Op eenzelfde manier kan een scholier toestemming krijgen om een les te verlaten als deze een grote druk uitoefent op de beleving van zijn of haar godsdienst, maar niet op die van de andere scholieren. Een Moslimleerling mag een les bijvoorbeeld korte tijd verlaten om zijn godsdienstige verplichting na te komen om tijdens de Ramadan te bidden.

Als scholieren, op verzoek van de ouders, de les mogen verlaten vanwege niet-godsdienstige behoeften, dan moeten dergelijke verzoeken met een godsdienstige achtergrond door de betreffende school op dezelfde manier worden ingewilligd. Bovendien kunnen scholen in sommige omstandigheden wettelijk verplicht worden om bepaalde regelingen te treffen die een substantiële druk op de godsdienstbeoefening van een scholier dienen te verzachten. Schoolambtenaren worden daarom aangespoord om dergelijke verplichtingen met hun advocaten te bespreken.


Bidden op school - Religieuze uitdrukking en gebeden in klassikale opdrachten
Scholieren mogen hun godsdienstige overtuigingen uitdrukken in huiswerk, kunstwerken en andere schriftelijke of mondelinge opdrachten zonder gediscrimineerd te worden op basis van de godsdienstige inhoud van hun werk. Dergelijk huiswerk en klassikaal werk moet worden beoordeeld naar inhoud en relevantie, volgens de geldende academische standaarden en mogelijke andere pedagogische richtlijnen van de school. Wanneer een leraar zijn scholieren opdraagt om een gedicht te schrijven, dan zou dus een gedicht in de vorm van een gebed (bijvoorbeeld een psalm) op basis van academische standaarden beoordeeld moeten worden (zoals de literaire kwaliteit) en niet bestraft of beloond mogen worden vanwege de godsdienstige inhoud.


Bidden op school - Bijeenkomsten van scholieren en buitenschoolse evenementen
Scholieren die optreden als sprekers tijdens bijeenkomsten van scholieren en buitenschoolse activiteiten, zoals sportevenementen, mogen niet worden geselecteerd op basis van hun godsdienstige overtuigingen. Wanneer scholieren als sprekers worden geselecteerd op basis van neutrale, eerlijke criteria en de inhoud van hun meningsuiting zelf in de hand hebben, dan kunnen die uitdrukkingen niet aan de school worden toegeschreven en mogen ze dus niet worden beperkt vanwege godsdienstige (of antigodsdienstige) inhoud. Wanneer schoolambtenaren daarentegen bepalen wat de boodschap is van dergelijke uitingen, dan kunnen ze wel aan de school worden toegeschreven en mogen ze geen gebeden of andere godsdienstige (of antigodsdienstige) inhoud bevatten. Om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat een school achter bepaalde meningsuitingen van een scholier of ander individu staat, mogen schoolambtenaren gepaste, neutrale "disclaimers" plaatsen die aangeven of deze uitingen (godsdienstig of niet-godsdienstig) van de spreker of van de school afkomstig zijn.


Bidden op school - Afstudeerceremonies
Schoolambtenaren mogen geen gebeden organiseren of verplicht stellen bij afstudeerceremonies of sprekers voor dergelijke ceremonies op een zodanige manier selecteren dat dit godsdienstige uitingen zoals gebeden zou begunstigen. Maar wanneer leerlingen of andere individuele sprekers worden geselecteerd op basis van oprechte, neutrale criteria en deze sprekers de inhoud van hun uitdrukkingen zelf bepalen, dan kunnen die uitdrukkingen niet aan de school worden toegeschreven en mogen ze dus niet beperkt worden vanwege godsdienstige (of anti-godsdienstige) inhoud. Ook in dit geval mogen gepaste, neutrale "disclaimers" opgenomen worden die aangeven of deze uitingen (godsdienstig of niet-godsdienstig) van de spreker of van de school afkomstig zijn.


Bidden op school - Diploma-uitreikingen
Schoolambtenaren mogen geen godsdienstige ceremonies organiseren of verplicht stellen. Maar als een school zijn faciliteiten en hieraan gerelateerde diensten beschikbaar stelt voor andere particuliere groepen, dan moet de school ze onder dezelfde voorwaarden eveneens beschikbaar stellen aan de organisatoren van particulier geïnitieerde godsdienstige diploma-uitreikingen. Daarnaast mag een school afzien van de ondersteuning van buitenschoolse groepen en evenementen, onder de voorwaarde dat dit op een zodanige manier gebeurt dat groepen die samenkomen voor gebed of andere godsdienstige uitingen niet worden bevoordeeld of benadeeld.


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden